رولینگ

جادوگر جدید ماه در سایت رولینگ

جو سایتش را با جادوگر ماه دسامبر به روز کرد:

لورنچا فلت ووک

۱۹۴۷ – معاصر
پرورش دهنده حیوانات مشهور و مسابقه گذار اسبهای بال دار. برای وضع محدودیت های بیشتر در استفاده از چوب جادو مبارزات زیادی کرد.