فیلم 6 "هری پاتر و شاهزاده دورگه"

ویدیوی گزارش BBC بریتانیا از مراسم افتتاحیه شاهزاده دورگه

شبکه جهانی BBC (انگلیسی زبان) در گزارشی متفاوت از BBC فارسی به بخش های دیگری از مراسم افتتاحیه فیلم هری پاتر و شاهزاده دورگه پرداخته است. در این ویدیو تمرکز اصلی بر روی دنیل رادکلیف و اما واتسون است.

این ویدیو را می توانید در اینجا مشاهده کنید.