مختلف

لوگوي الف دال، كارت تسترال ها و محصولات ديگر

اسكن هايي از يك مجله صنعتي كه در آن محصولات جديد “هري پاتر و محفل ققنوس” معرفي شده منتشر شده است. اين عكس ها شامل “لوگوي ارتش دامبلدور”، “، “تسترال ها و هري”، “مرگ خوارها”، “فاج و آمبريج در وزارت سحر و جادو” و نگاهي اجمالي به كتاب هاي “رنگ آميزي و عكس هاي برچسب دار” است. براي ديدن اين عكس ها اينجا را كليك كنيد.