فیلم 5 "هری پاتر و محفل ققنوس"

عکس جدیدی از هری و نایجل در الف دال

عکس جدیدی از فیلم “هری پاتر و محفل ققنوس” منتشر شده است. در این عکس بسیار کوچک، شما می توانید هری، نایجل، دوقلوهای ویزلی و چند نفر دیگر از اعضای ارتش دامبلدور را ببینید. ما سعی می کنیم نسخه با کیفیت این عکس را به دست بیاوریم، ولی تا آن موقع این عکس کوچک را در اینجا ببینید!
با تشکر از HPFanZone !