فيلم 7 "هری پاتر و یادرگاران مرگ-قسمت اول"

انتشار رسمی ده نگاه تلویزیونی جدید از یادگاران مرگ توسط وارنربراز

وارنربراز ده ویدیوی جدید نگاه تلویزیونی از یادگاران مرگ: بخش اول را برای اولین بار منتشر کرده است که شامل صحنه های جدیدی خیلی زیادی هستند و فوق العاده هیجان انگیز.

این ویدیوها را در اینجا می توانید مشاهده کنید.

همان طور که در عکس خبر هم می بینید، دنیل ردکلیف در یکی از صحنه های فیلم که مربوط به هفت پاتر می شود،  از سینه بند استفاده کرده است!

در یکی از ویدیوها هم اولین تصویر از نورمن گارد نشان داده می شود که می توانید در اینجا ببیند.

برای دانلود دهمین و آخرین نگاه تلویزیونی باید از این لینک ها استفاده کنید. ۹تای قبلی در لینک قبلی هستند.
– QuickTime
– Windows Media Player