فیلم 5 "هری پاتر و محفل ققنوس"

ماسک های مرگ خواران از محفل ققنوس

به دنبال محصولات مختلف مربوط به هری پاتر و محفل ققنوس حالا ماسک های مرگ خواران در جشنواره اسباب بازی های نیویورک آخر این هفته به نمایش گذاشته شده بود.
عکس این ماسک ها را در اینجا مشاهده کنید.