کتاب 7 "هری پاتر و یادگاران مرگ"

پوسترهای کتاب ۷ برای دانلود از طرف انتشارات

ناشر امریکایی و بریتانیایی هری پاتر یعنی اسکلاستیک و بلومزبری به ترتیب، پوستر های کتاب قدیسان مرگ را برای دانلود بصورت فایل الکترونیکی PDF در سایت هایشان قرار داده اند. برای دیدن این پوسترها به نرم افزار Adobe Reader نیاز خواهید داشت.
پوستر قدیسان مرگ از طرف اسکلاستیک
پوستر قدیسان مرگ از طرف بلومزبری