کتاب 6 "هری پاتر و شاهزاده دورگه"

کتاب هری پاتر بیشترین دیر آمدگی را دارد

هری پاتر و شاهزاده ی دورگه بیشترین تعداد دیر آ مدگی رادر بین جولای 2005 تا جولای 2006 دارد که 21 کتاب آن دیگر پس آورده نشده است کتی لگت معون رئیس اوتاراک گفته است کتاب هری پاتر و شاهزاده ی دورگه بیشترین فروش را در ایالت نورفک داشته.
فرستنده خبر: بهنام | منبع: WizardNews