کتاب 7 "هری پاتر و یادگاران مرگ"

نويسنده هری پاتر دو نفر را در کتاب آخر می کشد

جی کی رولينگ، نويسنده هری پاتر گفته است دو شخصيت داستان در هفتمين و آخرين بخش از کتاب هری پاتر خواهند مرد. اما او در سخنانش خيلی دقت کرده تا کسی نتواند آنها را شناسايی کند.خانم رولينگ در برنامه “ريچارد و جودی” کانال ۴ تلويزيون بريتانيا گفت که مدت هاست می داند اين مجموعه چگونه تمام می شود، چرا که آخرين قسمت آن را “حدود سال ۱۹۹۰” نوشته است.او گفت: “يک شخصيت از مرگ نجات يافت، اما بايد بگويم دو نفر که قصد کشتنشان را نداشتم، می ميرند! .”او از ارائه جزئيات بيشتر خودداری کرد از آنجا که “نمی خواهم ای ميل های خصمانه يا چيزهای ديگری از اين قبيل دريافت کنم”.
منبع: Persian BBC