مختلف

كودكان هري پاتر را انتخاب مي كنند

ديشب، در 20مين دورۀ جوايز ساليانه منتخب كودكان Nickelodeon، سري كتاب هاي هري پاتر در بخش “كتاب محبوب” برندۀ جايزه شد. در اين مراسم، در سال هاي گذشته هري در بخش “فيلم محبوب” نيز برندۀ جايزه شده است.
برگزيدگان اين جشنواره “چگونه كرم هاي سرخ كرده را بخوريم”، “جزيرۀ دلفين هاي آبي” و “يك سري حوادث ناگوار” هستند.