فیلم 6 "هری پاتر و شاهزاده دورگه"

بازیگر احتمالی فنریر گری بک در “شاهزاده دورگه”؟

Bill Nighyدر یک مصاحبه با بیل نای توسط واشنگتن پست، او اعلام کرد که علاقه دارد در فیلم های آینده هری پاتر حضور داشته باشد. بیل نای که نقش کاراکتر دیو جونز در فیلم های دزدان دریایی کارائیب را بازی کرده است، گفت وقتی که دوستش، دیوید یاتس کارگردان، آمد تا برای هری پاتر و محفل ققنوس بازیگر انتخاب کند، او هیجان زده شد که ممکن است برای نقشی در فیلم پنجم انتخاب شود. با این حال، او برای نقشی انتخاب نشد، اما به او گفته شد که برای فیلم های آینده فرصت حضور در مجموعه را خواهد داشت.