اما واتسون

اما واتسون در مجله “Tu”

یک مصاحبه جدید به اسپانیای از اما واتسون در مجله Tu چاپ شده است! کاور و صفحه مربوط به مصاحبه اما واتسون را می توانید اینجا و اینجا در گالری عکس ما مشاهده کنید.