فیلم 5 "هری پاتر و محفل ققنوس"

سری عکس های امروز محفل ققنوس

امروز هم سری دیگری از دسته عکس های مربوط به فیلم محفل ققنوس منتشر شده است که در زیر می توانید ببینید:

عکسی جدید از هری به همراه فرد و جرج در اطاق ضروریات
– تبلیغات خیابانی محفل ققنوس روی اتوبوس ها: عکس یک، دو و سه
– پوستر های بین المللی محفل ققنوس
    روسیه
    برزیل
    چین
    کره
    اسپانیا